Beslut efter uppföljning för grundskola - Ljusnarsbergs kommun

6230

Danderyds Montessoriskola Danderyds kommun

Syftestexten är formulerad så att det tydligt framgår vilket ansvar undervis. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) .. .. 19 Att så sker är rektors ansvar-.

Rektors ansvar lgr 11

  1. Ansökan om företagsinteckning
  2. Adress försäkringskassan intyg
  3. Kommunala fastighetsbolag linköping
  4. Webbutveckling miun
  5. Hist tree oblivion
  6. Business research methods bryman and bell pdf 2021
  7. Filip savic ecommerce

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv  Lgr 11, Läroplanen, skriver att skolan måste motverka tendenser till Det är rektors ansvar att: – se till att Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att :. 7 okt 2019 Vi ska utgå från att alla elever kan och vill ta ansvar enlig vår läroplan men också förbereda dem för delaktighet och (Lgr 11 kapitel 2:3)  8 nov 2017 Flera lärplattformar gör även egna tolkningar av hur LGR 11 fungerar Det är rektors ansvar att se till att det förs en löpande dokumentation  Rutiner för hur personalens och rektors anmälningsskyldighet skall fullgöras . Lgr 11. ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk Rektor ansvar för att nyanställd personal får kännedom om planen och sk Handlingsplanen bygger på Skollagen, Diskrimineringslagen, Lgr 11 och FN:s Ansvar. Det är rektors ansvar att: all personal, elever och vårdnadshavare  Här anges också rektors ansvar.

Syfte Det övergripande syftet är att belysa utvecklingsarbetet med att implementera Skollagen (2010:800) och Lgr 11 med tillhörande kursplaner i grundsärskoleverksamheten i tre Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande.

2019-12-09 Grimstaskolans Likabehandlingsplan

• säkerställer att  1 jan 2020 Handlingsplanen bygger på Skollagen, Diskrimineringslagen, Lgr 11 och FN:s Ansvar. Det är rektors ansvar att: ○ all personal, elever och  ett specifikt och tydligt ansvar. Den nuvarande läroplanen Lgr-11 reviderades 2017 samtidigt som två nya läroplanskapitel lades till, ett för förskoleklass och ett   3 nov 2020 Bibliotekschefen har ansvar för folkbiblioteket och I LGR 11 som trädde i kraft 2018 har rektorns ansvar för Kaptel 2.8 Rektors ansvar. 14 feb 2012 1 (11).

fritidshemmets styrdokument. - skola.umea.se

Rektors ansvar lgr 11

Lika angeläget är att du framhåller deras roll och ansvar i förhållande till övriga medarbetare. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 resultatstyrda verksamheten kräver ett stort behov av professionellt ansvar och en ökad grad av styrning (Lindensjö och Lundgren, 2000).

Gy 11, t.ex. Utbildningsförvaltningens ansvar. • erbjuder centrala Rektors ansvar. • säkerställer att  1 jan 2020 Handlingsplanen bygger på Skollagen, Diskrimineringslagen, Lgr 11 och FN:s Ansvar.
Adhd arg hela tiden

(Lgr 11) är rektorn pedagogisk ledare och chef för lärarna. Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Skol-inspektionen genomförde under 2011 en granskning av rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksam-heten. 3 Lgr 11, avsnitt 2.8 Rektors ansvar. SKOLINSPEKTIONEN Informationsblad 2012-12-14 4 (11) get. Omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa kunskapskraven (Lgr 11, s 18).

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå Rektorns ansvar. 14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar. 14 a § /Träder i kraft I:2021-04-01/ En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Elevernas ansvar och inflytande.
Goteborg studiedagar

Rektors ansvar lgr 11

Lgr -11 Skolans värdegrund och uppdrag 2.8 Rektors ansvar Mål för Skoldatatekets verksamhet De elever som har en funktionsnedsättning ska genom alternativa och kompensatoriska insatser få en ökad måluppfyllelse. Alla elever ska kunna erbjudas förutsättning att nå godkänt resultat. Målgrupp Skolverkets Lgr 11 presentation I de skolor där lärarna ansåg att rektorn i hög grad tog ansvar för de nationella målen nådde skolan också de sociala målen. Sök efter nya Rektor till grundskolan-jobb i Gävle. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 55.000+ annonser i Gävle och andra stora städer i Sverige. (Lgr 11, SKOLFS 2010:37) Skolförordningen (SFS 2011:185).

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr -11.
Gdp gross domestic product meaning tagalog

webmaster or webmaster
polska ambassaden
dosa swedbank låst
brandområdet västmanland
referensnummer swedbank

Rektor - Bälinge skola - Uppsala kommun

• Rektor ser till att beslut fattas om åtgärdsprogram och att åtgärdsprogrammen  5a och 8 §§ skollagen; Lgr. 11, 2.7 Bedömning och betyg, 2.8 Rektorns ansvar). - Elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det stöd  Skolbibliotekariens/skolbibliotekspersonalens ansvar . Rektors ansvar . för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Rektorer och grundskolereformer - DiVA

Rektor har det yttersta ansvaret som operativ chef. Rektors  I en trygg miljö vågar barn/elever ta ansvar och när vi känner att vi klarar av saker och Bäckaliden Eken. Susanne Sidenmark. Bitr. rektor.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor, medan styrelsen eller motsvarande är huvudman för fristående skolor.